عطیه طاهری همسر سعید متین پور

۱۳۹۰,۰۵,۰۴

بیماری قلبی سعیدمتین پور در زندان: ۸ سال زندان برای تن ندادن به درخواست های بازجو

بیماری قلبی سعیدمتین پور در زندان: ۸ سال زندان برای تن ندادن به درخواست های بازجو عطیه طاهری، همسر سعید متین پور، فعال مدنی آذربایجان که به دلیل فعالیت های قومیتیش در ایران به 8 سال زندان محکوم شده است، با اشاره به اینکه هنوز پس از گذشت چند سال از حکم همسرش در تعجب است در خصوص وضعیت این روزهای او در زندان اوین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ... متن کامل