شرح جزییات حمله وضرب وشتم عروس منصوراسانلودرمصاحبه همسرش با کمپین: «مابیگناهیم، هرکسی می تواند به ما کمک کند»

پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو فعال کارگری که هم اکنون دوران محکومیت خود را درزندان می گذراند درمصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به شرح جزییات ضرب وشتم عروس وی، زویاصمدی، درخیابان پرداخته است. پروانه اسانلو موضوع ربوده شدن زویاصمدی توسط ماموران امنیتی، ضرب وشتم، بازجویی وتهدید و رها کردن وی در ساعت ده شب زیرپل سیدخندان را درتاریخ چهارشنبه ۲ تیرماه را مورد تایید قرار داده است.