ستاره دار کردن دانشجویان: از تکذیب تا تائید

مقدمه: طی سالهای گذشته مسوولین ایرانی همواره از پذیرش اینکه برخی داوطلبان ورود به دانشگاه به دلیل سابقه فعالیت های صنفی، اجتماعی- سیاسی و یا دیدگاه های مذهبی و یا دیگر دلایلی غیر آموزشی از تحصیل محروم می شوند خودداری کرده اند. با اصرار و پافشاری دانشجویان محروم از تحصیل و وانجمن های دانشجویی و … ادامه خواندن ستاره دار کردن دانشجویان: از تکذیب تا تائید