اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران که آزادی او یکی از خواسته های اصلی تجمع کنندگان روز ۳۱ تیرماه بود در تاریخ ششم تیرماه ۹۴ بازداشت شد و تاکنون به دلیال نامشخصی در زندان اوین به سر می برد.