برای تماس با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با  با ای میل  و تلفن زیر تماس بگیرید:

email: info(at)iranhumanrights.org

۰۰۱-۹۱۷-۶۸۵-۴۹۵۳