مسعود سید طالبی، فرید اکرمی پور، فریبرز کاردار فرد، مسعود قاسمخانی و امیر گلستانی، هفت متهم مرد این پرونده بودند که هر کدام در دادگاه تجدید نظر به پنج یا هفت سال حبس محکوم شدند.